راهبران آموزشی ایران

آنچه درباره راهبران آموزشی ایران (IEC) باید بدانید:

مجموعه (IEC) با هدف ارتقاء ارائه مطالب در فضای آموزش مجازی و ایجاد بستری مناسب برای کادر مجموعه های آموزشی با برگذاری سمینارها و وبینار های آموزشی در رابطه با استفاده صحیح از سیستم (LMS) و کاربرد مناسب برای بهبود روند آموزش در مراکز آموزشی با ارائه گواهینامه LMS و معلم دیجیتال در خدمت کاربران محترم است.

سیستم آموزش در فضای آنلاین قابلیت های گسترده ای را در اختیار ارائه دهندگان قرار میدهد تا بدون در نظر گرفتن مکان و زمان با اولویت قراردادن کیفیت آموزش،بستری مناسب را در فرایند کاری خود ایجاد کنند.

با ما همراه شوید.